Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Remzi Avcı Özel Sağlık Hizmetleri Tekstil Otomotiv Sanayi A.Ş.(Bundan sonra RETİNA GÖZ HASTANESİ olarak adlandırılacaktır) olarak özel hayatınıza saygı duyuyoruz.

Bu bağlamda ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, aşağıda açıklanan çerçevede, Sağlık Hukuku Mevzuatı, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer tüm mevzuata uygun olarak işlenebileceği hususunda sizi bilgilendiriyoruz.


A. Kişisel Verilerin Alınması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz RETİNA GÖZ HASTANESİ tarafından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve RETİNA GÖZ HASTANESİ tüzel kişiliği altında çalışan doktorlar ve ilgili personel tarafında faaliyet alanına uygun olarak; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz, RETİNA GÖZ HASTANESİ tarafından aşağıda yer alanlar dâhil, bunlarla sınırlı olmaksızın ve bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: *Kimlik ve İletişim bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz; Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz; *Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileriniz, *Muhasebe ve Müşteri ilişkileri Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz; Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, Hastaların doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları vb. RETİNA GÖZ HASTANESİ’ ni değerlendirmek için yaptığınız bildirimler, *www.retinagozhastanesi.com sitesine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.

RETİNA GÖZ HASTANESİ tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir: *Kimliğinizi teyit etme,*Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,*Hastanemizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,*İlaç temini,*Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,*Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,*Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,*Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü mutabakat sağlanması,*Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,*Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,*İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,*Hastanemizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması,*Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,*Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,*İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme ile bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, RETİNA GÖZ HASTANESİ’ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.


B. Kişisel Veri Alma Yöntemi ve Yasal Nedeni 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda RETİNA GÖZ HASTANESİ’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.


C. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla RETİNA GÖZ HASTANESİ tarafından, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.


D. Kişisel Verilen Korunması Kanun (6698SK.) Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca;

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; *kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; *kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme; *kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; *yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; *kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; *kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; *kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, *kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınızı; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilecektir.


E. Veri Güvenliği

RETİNA GÖZ HASTANESİ, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.


F. Şikayet ve İletişim

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda retina@bursaretina.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya RETİNA GÖZ HASTANESİ’ne hitaben yazdığınız bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak retina@bursaretina.com mail adresine iletilebilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Esentepe Mah. Sanayi Cad. No:171 Nilüfer / BURSA adresine hastane yönetiminin dikkatine yazarak başvuru yapabilirsiniz.


Online Randevu