deneme bonusu

KVKK Aydınlatma Formu

RETİNAGÖZ HASTANESİ KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ


Remzi Avcı Özel Sağlık Hizmetleri Tekstil Otomotiv Sanayi A.Ş.(Bundan sonra RETİNA GÖZ HASTANESİ olarak adlandırılacaktır) olarak özel hayatınıza saygı duyuyoruz.

Bu bağlamda ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) , 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile ilgili mevzuat kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, aşağıda açıklanan çerçeveye uygun olarak işlenebileceği hususunda sizi bilgilendiriyoruz.


A. Kişisel Verilerin Alınması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz RETİNA GÖZ HASTANESİ tarafından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve RETİNA GÖZ HASTANESİ tüzel kişiliği altında çalışan doktorlar ve ilgili personel tarafında faaliyet alanına uygun olarak; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz, RETİNA GÖZ HASTANESİ tarafından aşağıda yer alanlar dâhil, bunlarla sınırlı olmaksızın ve bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: 

*Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, yakınınız olan kişileri ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz; 

*İletişim Bilgileriniz: Hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen Adres, Telefon, eposta vb. iletişim verileriniz, 

*Muhasebe ve Finans Bilgileriniz: Banka hesap ve/veya IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz;

*Fiziksel Mekan Güvenliğinin sağlanması amacıyla hastane içerisindeki güvenlik kamera verileriniz,

*Hasta Kayıtları ve işlemlerinin takibi amacıyla tutulan Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel Hastane ve /veya Hastanemize ait hastana kayıt , protokol ,takip vb. tüm verileriniz, 

*Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel/genel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz;

*Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, ilaç/reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Koruyucu Hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileriniz 

*Hasta ilişkileri ve memnuniyeti bağlamında yapılan anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları vb. RETİNA GÖZ HASTANESİ’ni değerlendirmek için yaptığınız bildirim verileriniz,

 *www.retinagozhastanesi.com sitesine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sair kişisel verileriniz.

RETİNA GÖZ HASTANESİ tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir: 

*Kimliğinizi teyit etme,*Faaliyetlerimizin mevzuata uyun yürütülmesi,*Finans ve Muhasebe İşlemlerinin yürütülmesi,*Hastane kabul Sözleşmesinin yürütülmesi,*Sağlık Hizmetlerinin ve Hasta ilişkileri ile memnuniyeti süreçlerinin ifası,*Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,*Acil operasyon ve müdahale süreçlerinin yürütülmesi,*İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,*Hastanemizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,*Sağlık hizmetleri satış, yönetim, üretim ve operasyonlarının planlanması,*İlaç temini uygulaması ve reçetelendirilmesi,*Randevu süreçlerinin,*Risk yönetimi ve kalite takip, kontrol,geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,*Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,*Hastanemiz ile anlaşmalı olan tıbbi görüntüleme, laboratuvar tetkik vb. kurumlarla ilişkinizi teyit etme veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü mutabakat sağlanması,*Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşma,*Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,*İlgili mevzuat uyarınca Kolluk Kuvvetleri,Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,*Hastanemizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması,*Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,*Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,*İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, ve benzeri amaçlar.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, RETİNA GÖZ HASTANESİ’ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.


B. Kişisel Veri Alma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevesinde verilebilmesi ve bu kapsamda RETİNA GÖZ HASTANESİ’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. Tüm bu kişisel verileriniz toplanarak işlenirken hukuki sebebimiz;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) , 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile ilgili mevzuat hükümleridir.

Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz Hastanemiz tarafından 6698 Sayılı KVKK 6 Maddesi uyarınca; “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir”

C. Kişisel Verilerin Aktarılması / Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla RETİNA GÖZ HASTANESİ tarafından, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız tıbbi görüntüleme ,tetkik vb. alanda uzman iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

D. Kişisel Verilen Korunması Kanun (6698SK.) Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca;

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; *kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; *kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme; *kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; *yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; *kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; *kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; *kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, *kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınızı; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilecektir.

E. Veri Güvenliği

RETİNA GÖZ HASTANESİ, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

F. Şikayet ve İletişim

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da taleplerinizin olması durumunda https://www.retinagozhastanesi.com adresinde bulunan örnek talep formunu doldurup;

*Size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir Word/PDF vb. uzantılı dosya formatında  retina@bursaretina.com ve/veya aynı formatta bir dosya ile size ait KEP uzantılı resmi mail adresinizden hastanemize ait remziavci@hs03.kep.tr mail adresine gönderilecek bir e posta ile;

*Noter aracılığı ile resmi veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Esentepe Mah. Sanayi Cad. No:171 Nilüfer / BURSA adresine Kişisel verilerim hakkında bilgi talebi yazarak başvuru yapabilirsiniz.

Kişisel verilere ilişkin taleplerinizin https://www.retinagozhastanesi.com adresinde bulunan örnek talep formuna uygun doldurularak gönderilmesi rica olunur.

Online Randevu