Scientific Publications

Professor Remzi Avcı;

1. Multicenter study of pars plana vitrectomy for optic disc pit maculopathy: macpıt study. Avci R, Kapran Z, Ozdek Ş, Teke MY, Oz O, Guven D, Yilmaz S, Kaderli B, Durukan AH, Sobaci G, Unver YB, Akduman L, Kaynak S, Dogan I, Inan UU .eye (lond). 2017 sep;

2. Long-term outcomes of pars plana vitrectomy without internal limiting membrane peeling for opticdisc pit maculopathy. Avci R, YilmazS, Inan UU, Kaderli B, Kurt M, Yalcinbayir O, Yildiz M, Yucel A.eye (lond). 2013 dec;27(12):1359-67. 

3. Vıtreoretınal surgery for patıents wıth severe exudatıve and prolıferatıve manıfestatıons of retınal capıllary hemangıoblastoma because of von hıppel-lındau dısease. Avci R, Yilmaz S, Inan UU, Kaderli B, Cevik SG.retina. 2017 apr;37(4):782-788.

4. Myocardial performance is impaired in patients with branch retinal vein occlusion. Kaderli B, Kaderli AA, Gullulu S, Inan U, Senturk T, Aydinlar A, Yucel AA, Avci R. j ınt med res. 2015 feb;43(1):33-41.

5. Aceruloplasminemia in a turkish adolescent with a novel mutation of ceruloplasmin gene: the first diagnosed case from turkey. Meral Gunes A, sezgin Evim M, Baytan B,Iwata A, Hida A, Avci R.j pediatr hematol oncol. 2014 oct;36(7):e423-5

6. Yalçınbayır O, Gelisken O, Kaderli B, Avcı R: Yanal diffüz diyabetik maküler ödemde intraperitoneal ve sub tenon posterior triamsinolon enjeksiyonu. Ophthalmologica. 2011; 225 (4): 222-7.

7. Kaderli AA, Kaderli B, Gullulu S, Avci R .: Şube retina ven tıkanıklığı olan hastalarda aortik sertlik ve puls wawe hızı. Graefes Arch Clin Exp. Opthalmol. 2010 Mar; 248 (3): 369-74

8. B, Avci R, Yücel A, Güler K, Gelisken O .: İntravitreal triamsinolon, nonarteritik anterior iskemik optik nöropatide görme keskinliğinin iyileşmesini artırır. J Nörooftalmol. 2007 Eyl; 27 (3): 164-8

9. Inan UU, Avci B, Kusbeci T, Kaderli B, Avci R, Temel SG: Tavşan gözlerinde tam uzunlukta hümanize vasküler endotelyal büyüme faktörü antikorunun intravitreal enjeksiyonunun klinik öncesi güvenlilik değerlendirilmesi. Invest Ohthalmol Vis Sci. 2007 Nisan

10. Kaderli B, Avci R, Gelisken O, Yücel AA: Eşlik eden proliferatif diyabetik retinopati ve diffüz diyabetik maküla ödemi tedavisinde adjuvan olarak bilinen intravitreal triamsinolon: Kombine IVTA ve CSMO ile Cerrahi Kliniği için lazer tedavisi. Oftalmol. 

11. Avcı R. Avcı B. Kaderli Diffüz diyabetik maküla ödemi olgularında internal limitan membranın triamsinolonla destekli soyulması. Int Ophthalmol. 2005 Ağustos-Ekim; 26 (4-5): 135-41.

12. Avcı R. İnan U. Kaderli B. Retinal damar tıkanıklığının dekompresyonu için arteriovenöz çapraz kılıf tomografisinin değerlendirilmesi .Eye. 2006 Ekim 27; 

13. Uncu G. Avcı R. Uncu Y. Kaymaz C.Develioğlu O.: Değişik hormon replasman tedavisi rejimlerinin gözyaşı fonksiyonu, göz içi basıncı ve lens opasitesi üzerine etkileri. Gynecol Endocrinol. 2006 Eyl; 22 (9): 501

14. Kaderli B. Avcı R .: İntravitreal enjeksiyon uygulamalarında topikal ve subkonjonktival anestezinin karşılaştırılması. Eur J Ophthalmol. 2006 Eylül-Ekim; 16 (5): 718-21.

15. Avcı R. Kaderli B. Akalp FD .: Kronik diffüz diyabetik maküla ödemi için intravitreal triamsinolon enjeksiyonu. Clin Experiment Ophthalmol. 2006 Ocak-Şubat; 34 (1): 27-32.

16. Kaderli B. Avcı R. Gelisken O .: Merkezi retina ven tıkanıklığında radyal optik nörotomi: ön sonuçlar. Oftalmol. 2004 Tem; 25 (4): 215-23. Epub 2005, 29 Eylül.

17. Baykara M. Avcı R. Yücel A. Özçetin H .: Ön kamaradaki indosiyanin yeşil boya dinamikleri. J Katarakt Refrakter Surg. 2005 Haziran; 31 (6): 1256-8. Hiçbir soyut yok.

18. Avcı R. Kaderli B: Şiddetli sert eksüdalarla kronik diyabetik maküla ödemi için intravitreal triamsinolon enjeksiyonu. Glaefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2006 Ocak; 244 (1): 28-35. Epub 2005, 21 Tem.

19. Avcı R. Kaderli B .: Derin-topikal, sinir blok anestezi kullanan küçük kesi manuel ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu .Oftalmik Surg Lazer Görüntüleme. 2004 Kasım-Aralık; 35 (6): 460-4. 

20. Baykara M. Avcı R .: 4 noktalı sklera fiksasyon tekniği ile arka kamara göz içi lens implantasyonunda sütür düğüm pozlamasının önlenmesi .Oftalmik Surg Lazer Görüntüleme. 2004 Eylül-Ekim; 35 (5): 379-82.

21. Dogru M. Kaderli B. Gelisken O. Yücel A. Avci R. Goto E. Shimmura S. Shimazaki J. Tsubota K .: İnlosinine bağımlı olmayan diabetes mellitusta argon lazer fotokoagülasyondan sonra applantı kontakt lens ve kuplaj sıvısı kullanımı ile oküler yüzey değişikl

22. Avcı R. Avcı B. Kaderli B. Çavuşoğlu I .: İndosiyanin Yeşili'ne Yardımcı İç Sınırlayıcı Membran Soyma için yeni bir cerrahi yaklaşım. Oftalmik Surg Lazer Görüntüleme. 2004 Tem-Ağu; 35 (4): 292-7. 

23. Avcı R. Kaderli B. Avcı B. Simsek S. Baykara M. Kahveci Z. Gelisken O. Yücel AA .: Pars plana vitrektomi ve kronik maküler ödemin tedavisinde internal sınırlayıcı zarın çıkarılması. Glaefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2004 Eki; 242 (10): 845-52. Epub 2004

24. Avcı R .: Topikal anestezi altında tek bir skleral tünel insizyonu ile katarakt cerrahisi ve transpupiller silikon yağı alınması; Sütürsüz cerrahi.Int Oftalmol. 2001; 24 (6): 337-41.

25. Yazıcı B. Gelisken O. Avcı R. Yücel A .: Lotmar visometre kullanılarak retina dekolman cerrahisi sonrası görme sonuçlarının tahmini. Br J Ophthalmol. 2002 Mar; 86 (3): 278-81.


Professor Hikmet Özçetin;

1. Tüzmen B, Özçetin H: Sklera Sertliğinin Tonografi Üzerine Etkisi. IX. Türk Oft Kong Bült (1972). S 114, Ankara: Kardeş Matbaası, 1973.

2. Aytek M, Ekinciler F, Özçetin H: Primer Juvenil Band Keratopati Vakası. IX. Türk Oft Kong Bült (1972). S 429, Ankara: Kardeş Matbaası, 1973.

3. Tüzmen B, Özçetin H, Sarıbaş O, Dora F: Anjiyografi ve Venografinin Orbitada Yer İşgal Eden Lezyonlardaki Önemi. IX. Türk Oft Kong Bült (1972).  Ankara: Kardeş Matbaası, 1973,518

4. Tüzmen B, Özçetin H, Toprak K: Hacettepe’de Konjenital Kataraktlar. IX. Türk Oft Kong Bült (1972). S 527, Ankara: Kardeş Matbaası, 1973.

5. Fırat T, Erbengi A, Özçetin H: İntrakraniyal Proçeslerin Teşhisinde Oftalmolojinin Değeri. T Oft. Gaz 3: 32, 1973.

6. Özçetin H, Tüzmen B, Aytek M: Bir Vaka Münasebetiyle Üst Limbik Kerato Konjuntiviti. T Oft Gaz 3: 69, 1973.

7. Özçetin H, Aytek M. Monosemptomatik bir Sturge-Weber Vakasında Altitudinal Hemianopsianın Düşündürdükleri. T Oft Gaz 3: 122, 1973.

8. Özçetin H: Radyolojinin Göz Hastalıklarındaki Önemi. T Oft Gaz 3: 140, 1973.

9. Özçetin H: Oftalmik Anjiografi. T Oft Gaz 4: 26, 1974.

10. Özçetin H: Oküler Sertlik Katsayısı ve Bu Faktöre Yaşın Cinsin Tesiri Sağ ve Sol Gözdeki Durumu Hakkında. T Oft Gaz 4: 70, 1974.

11. Özçetin H: Oftalmik Venografi. T Oft Gaz 4: 120, 1974.

12. Özçetin H: Dışa Akım Kolaylığının Oküler Sertlik Katsayısına Bağlılığı ve Bunun Önemi Hakkında. T Oft Gaz 4: 129, 1974.

13. Özçetin H: Binoküler Görme Mekanizması. T Oft Gaz 4: 154, 1974.

14. Özçetin H: Kornea Ön Yüz Kurvatür Yarıçapı ve Bunun Dışa Akım Kolaylığına Tesiri. T Oft Gaz 4: 162, 1974.

15. Özçetin H, Balkır N, Pehlivan N, İki kız kardeşde Crouzon tipinde kraniofasiyal dizostoz, Bursa Tıp Fak.Derg., 1975;3-4:91.

16. Özçetin H, Koroideanın karotis anjiografisinde görünümü, Bursa Tıp Fak.Derg., 1975;3-4:95

17. Özçetin H, Özçetin S, Yöney E: Sikatrisyel Oküler Pemfigus. Erbakan S, Haznedaroğlu G, Andaç K ve ark (Ed.ler) XI. Ulus Türk Oft Kong Bült (1976). s. 194, İzmir: Karınca Matbaacılık, 1978.

18. Yenerman M, Özçetin S, Özçetin H: Orbitanın Lenfoma tipined Psödotümörleri. Erbakan S, Haznedaroğlu G, Andaç K, ve ark (Ed.ler) IX. Ulus Türk Oft Kong Bült (1976). S.333. İzmir: Karınca Matbaacılık, 1978.

19. Özçetin H, Özçetin S, Sarıçoğlu A, Kızılaslan M: Kliniğimizde Kinosian Yöntemi ile Dakriyosistorinostomiden Elde Ettiğimiz Sonuçlar ve Bazı Düşünceler. T Oft Gaz 9: 1979.

20. Özçetin H, Göz Reografisi (ROG); I.Temel Prensipler, T.Oft.G.,1979;9:113-116.

21. Özçetin H: Göz Reografisi (ROG). T Oft Gaz 9: 214, 1979.

22. Özçetin H, Özçetin S, Kızılaslan M, Başar E: Kliniğimizde Yapılan Kombine Trabekülektomi ve Lens Ekstraksiyonu Ameliyatları İlk Sonuçları. T Oft Gaz 9: 229, 

23. Özçetin H, Özçetin S, Çetinkaya S, Uslu O: Polietilen Tüple Dakriyosistostomi. T Oft Gaz 9: 246, 1979.

24. Özçetin H, Sarıçoğlu A, Çetinkaya S: Peters Anomalisi. T Oft Gaz 9: 291, 1979.

25. Kızılaslan M, Özçetin H: Katarakt Cerrahisined Kornea Kalınlığının Postoperatif İyileşme Süreci (Ön Çalışma 1). XIII. Türk Oft Kong (1978). S 84, Ankara: Kardeş Matbaası, 1979.

26. Özçetin H: Basit Kronik Glokomlu Gözlerde Görme Alanı Bulguları ve Reo-Oftalmografik Veriler Arasındaki İlişki.  XIII. Türk Oft Kong (1978). S 112, Ankara: Kardeş Matbaası, 1979.

27. Özçetin H: Silyar Cisim Kan Dolanımının Reo-Oftalmografi (ROG) Yöntemi ile İncelenmesi ve Klinik Değeri. XIII. Türk Oft Kong (1978). S 259, Ankara: Kardeş Matbaası, 1979.

28. Özçetin H, Kızılaslan M: Normal Gözlerde Çökertici, Düzleştirici ve Havalı Tonometre Ölçüm Değerlerinin Karşılaştırılması. T Oft Gaz 10: 55, 1980.

29. Başar E, Özçetin H, Sarıçoğlu A: Xenon Ark Fotokoagulasyonun Kornea Kalınlığına Etkisi Üzerine Bir Çalışma. XIV. Ulus Oft Kong Bült (1979), s. 107, İstanbul: Matbaa Tekn Basımevi, 1980.

30. Özçetin H, Kızılaslan M, Oslu O: Katarakt Cerrahisinde Korenanın Postoperatif İyileşme Süreci.  XIV. Ulus Oft Kong Bült (1979), s. 162, İstanbul: Matbaa Tekn Basımevi, 1980.

31. Uslu O, Kızılaslan M, Özçetin H: Postoperatif Ön Kamara Derinliği Ölçümlerinin Klinik Değeri.  XIV. Ulus Oft Kong Bült (1979), s. 260, İstanbul: Matbaa Tekn Basımevi, 1980.

32. Özçetin H, Özçetin S, Kızılaslan M, Başar E: Kliniğimizde Trabekülektomiden Elde Ettiğimiz Sonuçlar. XIV. Ulus Oft Kong Bült (1979), s. 265, İstanbul: Matbaa Tekn Basımevi, 1980.

33. Özçetin S, Uslu O, Özçetin H, Peynircioğlu S: Sistinosiz Okuler ve Histopatolojik Bulgular. XIV. Ulus Oft Kong Bült (1979), s. 423, İstanbul: Matbaa Tekn Basımevi, 1980.

34. Özçetin H, Oğul E: Mobius Sendromu. T Oft Gaz 11: 7, 1981.

35. Özçetin H: Örtülü Elliot Ameliyatı Sonuçları. T Oft Gaz 11: 49, 1981.

36. Özçetin H:  Göz İçi Basınç Ölçümü Yöntemleri Arasında Havalı Tonometrenin Önemi.  T Oft Gaz 11: 53, 1981.

37. Özçetin H, Yılmaz ÖF: Kornea Endotelyumu ve Sepküler Mikroskopisi. Kış Semp 4 (Kornea Transp ve Yenilikler) Bült s 1, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1982.

38. Özçetin H: Senilite ve Adneksler. T Oft Gaz 13: 231, 1983.

39. Özçetin H: Trabekülektomi mi, Örtülü Elliot mu? Özçetin H, Sarıçoğlu A (Ed.ler): XV. Ulus Türk Oft Kong (1981) s 203, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1983.

40. Özçetin H: Glokom Cerrahisinde Bugüne Kadar.  Özçetin H, Sarıçoğlu A (Ed.ler): XV. Ulus Türk Oft Kong (1981) s 207, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1983.

41. Hızalan İ, Özçetin H, Tezel İ, Arı V: Boberg-Ans Sensibilometresi ile Normal Deneklerde Korneal Refleks Araştırması. Özçetin H, Sarıçoğlu A (Ed.ler): XV. Ulus Türk Oft Kong (1981) s 230, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1983.

42. Özçetin H: Klasik Modern Lensler ve Türkiye’de İOL. Özçetin H (Ed):VI. Kış Sempozyumu VI (İOL İmplantasyonu) Bült. S. 69. Bursa: Uludağ Üni Basımevi. 1984.

43. Özçetin H. Başar E, Özuysal İ, Özer S: Kliniğimizde İlk Ön Kamera Lens İmplantasyonu.  Özçetin H (Ed):VI. Kış Sempozyumu VI (İOL İmplantasyonu) Bült. S.107. Bursa: Uludağ Üni Basımevi. 1984.

44. Özuysal İ, Özçetin H: Katarakt Ameliyatı Premedikasyonunda Timolol Maleat. T Oft Gaz 14: 25, 1984.

45. Özçetin H: Göz Mikroşirürjisinde Ekstakapsüler Katarakt Ekstraksiyonu. T Oft Gaz 14: 72, 1984.

46. Özçetin H: Nonspesifik Üveitlerin Tedavisi. Turaçlı E (Ed): V. Ulus Oft Kursu (Uvea lit ve Behçet Hast) Bült. s. 103, Ankara: Öztek Matbaacılık, 1985.

47. Özçetin H, Gelişken Ö, Şirmuhammedi P: Neovasküler Glokomda Cerrahi Tedavi. T Oft Gaz 16: 55, 1986.

48. Özçetin H, Alpaslan B: Yabancı Cisimli Travmatik Katarakt Olgusunda Arka Kamera Lens İmplantasyonu. T Oft Gaz 16: 1986.

49. Özçetin H: Trabekülektomi Hakkında Tartışma. T Oft Gaz 16: 128, 1986.

50. Özçetin H, Özer S: Kliniğimizde Uygulanan Esnek Ön Kamara Lenslerinden Elde Ettiğimiz İlk Sonuçlar. T Oft Gaz 16: 281, 1986.

51. Özçetin H, Özer S, Gelişken Ö: Toksik Lens Sendromu. T Oft Gaz 16: 310, 1986.

52. Özçetin H: Radial Keratotomi. Gücükoğlu A, Soylu T (Ed. Ler) XIX.  Ulus Türk ÜOft Kong (1985), s. 204, İstanbul: Matbaa Tekn Basımevi, 1986.

53. Özçetin H, Özuysal İ, Alpaslan B: Kliniğimizde Godde-Jolly Yöntemi ile Ekstrakapsüler Lens Ekstraksiyonundan Elde Edilen Sonuçlar. Turaçlı ME (Ed): XVIII. Ulus Türk Oft Kong (1984). S. 21, Ankara: Öztek Ofset, 1986.

54. Özçetin H, Güneöven Z: Bursa Tipi Trabekülektomu. Turaçlı ME (Ed): XVIII. Ulus Türk Oft Kong (1984), s. 171, Ankara: Öztek Ofset, 1986.

55. Günöven Z, Bora N, Özçetin H: Kornea Ön Yüz Kurvatürünün Biometrik Analizi. Turaçlı ME (Ed): XVIII. Ulus Türk Oft Kong (1984). S. 213, Ankara: Öztek Ofset, 1986.

56. Alparslan B, Özçetin H, Başar E: Kliniğimizde Uygulanan Ptozis Cerrahisi Sonuçları. Turaçlı ME (Ed): XVIII. Ulus Türk Oft Kong (1984). S. 289, Ankara: Öztek Ofset, 1986.

57. Gelişken Ö, Ertürk H, Özçetin H: Neodmium-Yag Laser Uygulama Sonuçlarımız. T Oft Gaz 17: 596, 1987.

58. Özçetin H, Sarıçoğlu A, Alpaslan B: Dekolman Ameliyat Sonuçlarımız. Haznedaroğlu G. Andaç K, Erbakan G. Ve ark. (Ed.ler): XVI. Ulus Türk Oft Kong Bült (1982), s 90, İzmir: Karınca Matbaacılık, 1987.

59. Özçetin H: Sinusotomi, Goniospasis,Gonisineşializis. Doğan ÖK (Ed): I. Aralık Semp (Glokom Cerrahisi) Bült. O, Konya: Ceylan Ofset, 1988.

60. Özçetin H, Aydın M: Planlanmış Ekstrakapsüler Katarakt Ekstraksiyonu (PEKKE) Tekniğimiz ve Sonuçları.  Özçetin H, Gelişken Ö (Ed.ler): IX. Kış Semp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. s.3, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1988.

61. Özçetin H: Türkiye’de İOL’nin Dünü ve Bugünü.  Özçetin H, Gelişken Ö (Ed.ler): IX. Kış Semp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. s.43, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1988.

62. Özçetin H: Yarı Esnek Ön Kamera Lens İmplantasyonu. Özçetin H, Gelişken Ö (Ed.ler): IX. Kış Semp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. s.55, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1988.

63. Özçetin H, Şirmuhammedi P, Gelişken Ö, Ertürk H: Ön Kamara Açı Yerleşimli Yarı esnek Göz İçi Lens İmplantasyon Sonuçlarımız. Özçetin H, Gelişken Ö (Ed.ler): IX. Kış Semp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. s.59, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1988.

64. Özer S, Özçetin H, Gelişken Ö: Esnek Ön Kamara Lens İmplantasyonunun Kornea Kalınlığına Etkisi. Özçetin H, Gelişken Ö (Ed.ler): IX. Kış Semp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. s.118, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1988.

65. Özçetin H, Gelişken Ö, Özmen A: Fleksibl Arka Lens İmplantasyonu. Özçetin H, Gelişken Ö (Ed.ler): IX. Kış Semp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. s.130, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1988.

66. Özçetin H: Kataraktlı Çocuklarda Göziçi Lens Uygulaması. Özçetin H, Gelişken Ö (Ed.ler): IX. Kış Semp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. s.221, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1988.

67. Özuysal i, Özçetin H, Taga Y: Göz İçi Yıkama Solüsyonlarının Kornea Endoteli Üzerine Etkileri. T Oft Gaz 18: 225, 1988.

68. Özçetin H: Radial Keratotomi. T Oft Gaz 18: 240, 1988.

69. Ertürk H, Özçetin H, Aydın M: Kliniğimizde Modifiye Allen Tipi Mobil Protez ile Elde Ettiğimiz Sonuçlar. T Oft Gaz 18: 334, 1988.

70. Aydın M, Özçetin H, Ertürk H: Kliniğimizde Uygulanan Esnek ve Yarı Esnek Ön Kamara Lenslerinin Geç  Sonuçları. Doğan ÖK, Okutan S, Özkan F (Ed.ler): TOD XXII. Ulus Kong Bült (1988) Cilt 2, s 415, Konya: Ülkü Basımevi, 1988.

71. Ertürk H, Özçetin H: Geniş Açılı Glokomun Erken Tanı ve Takibinde Goldmann ve Otomatik Komputerize Bulguların Kıyaslanması. Doğan ÖK, Okutan S, Özkan F (Ed.ler): TOD XXII. Ulus Kong Bült (1988) Cilt 2, s 421, Konya: Ülkü Basımevi, 1988.

72. Tümer DN, Ertürk H, Özçetin H, Aytdın M, Aşurmuhammedi  A, ve ark: Kliniğimizde Uygulanan Trabeküler Cerrahi Sonuçlarımız. Doğan ÖK, Okutan S, Özkan F (Ed.ler): TOD XXII. Ulus Kong Bült (1988) Cilt 2, s 450, Konya: Ülkü Basımevi, 1988.

73. Özçetin H: İdiyopatik Myopik Astigmatizmada Radial Keratotomi. Doğan ÖK, Okutan S, Özkan F (Ed.ler): TOD XXII. Ulus Kong Bült (1988) Cilt 2, s 543, Konya: Ülkü Basımevi, 1988.

74. Özçetin H: Konjenital Glokomda Ayırıcı Tanı. Doğan ÖK, Okutan S, Özkan F (Ed.ler): TOD XXII. Ulus Kong Bült (1988) Cilt 2, s 1021, Konya: Ülkü Basımevi, 1988.

75. Gelişken Ö, Pinkers AJ, Özçetin H: Pigmenter Retinopati ve İşitme Kaybı (Usher Sendromu). Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G ve ark (Ed.ler): XXI. Ulus Türk Oft Kong (1987) Cilt 1. S 156, İzmir: Karınca Matbaacılık, 1988.

76. Gelişken F, Özçetin H, Ertürk H, Gelişken Ö: Psödofakik İntraoküler Hipertansiyon ve/veya Glokom. Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G ve ark (Ed.ler): XXI. Ulus Türk Oft Kong (1987) Cilt 1.            s 374, İzmir: Karınca Matbaacılık, 1988.

77. Özmen AT, Özçetin H: Fotoskiaskopi. Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G ve ark (Ed.ler): XXI. Ulus Türk Oft Kong (1987) Cilt 2. S 1139, İzmir: Karınca Matbaacılık, 1988.

78. Özçetin H, Gelişken Ö, Özmen AT, Ertürk H, Long term results of IOL implantation in travmatic cataracts, Bull.Belge Soc. Ophthalmol., 1988;228:1-8

79. Özçetin H, Avcı R: Yüksek Myopik Hastalarda Katarakt Cerrahisi. Özçetin H, Ertürk H (Ed.ler). III. İntraoküler Lens İmplantasyonu. S. 106. Bursa-Uludağ Üni Basımevi, 1989.

80. Ertürk H, Özçetin H, Gelişken Ö, Avcı R: Sekonder Göz İçi Lens İmplantasyon Sonuçlarımız. Özçetin H, Ertürk H (Ed.ler). III. İntraoküler Lens İmplantasyonu. S. 116. Bursa-Uludağ Üni Basımevi, 1989.

81. Özçetin H, Gelişken Ö, Ertürk H, Gelişken F: Çocuk Kataraktlarında Göz İçi Lensi (GİL) Uygulaması. Özçetin H, Ertürk H (Ed.ler). III. İntraoküler Lens İmplantasyonu. S. 125. Bursa-Uludağ Üni Basımevi, 1989.

82. Özçetin H, Ertürk H, Aydın M, Gelişken Ö: Silier Sulkus Fiksasyonlu Arka Kamera Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız. T ÜOft Gaz 19: 97, 1989.

83. Avcı R, Ertürk H, Özçetin H: Diclofenac  Sodium’un Postoperatif Enflamasyon Üzerine Etkisi. Köker ÖF, Ersöz TR, Mürşitoğlu M ve ark (Ed.ler): TOD XXIII. Ulus Kong Bült (1989), Cilt 1, s 156, Adana: Çukurova Üni Basımevi, 1989.

84. Ertürk H, Özçetin H, Avcı R: Diclofenac Sodium’un Pupilla Genişliğine Etkisi. Köker ÖF, Ersöz TR, Mürşitoğlu M ve ark (Ed.ler): TOD XXIII. Ulus Kong Bült (1989), Cilt 1, s 160, Adana: Çukurova Üni Basımevi, 1989.

85. Güler K, Gelişken Ö, Özçetin H: Diabetli Hastalarda İntraoküler Lens Cerrahisi. Köker ÖF, Ersöz TR, Mürşitoğlu M ve ark (Ed.ler): TOD XXIII. Ulus Kong Bült (1989), Cilt 2, s 715, Adana: Çukurova Üni Basımevi, 1989.

86. Gelişken Ö, Ertürk H, Özçetin H: Lekeli Retinopati.  Özçetin H, Ertürk H (Ed.ler): XX. Ulus Türk Oft Kong (1986) s 73. Bursa-Uludağ Üni Basımevi, 1989.

87. Yücel A, Ertürk H, Gelişken Ö, Özçetin H: Göziçi Yabancı Cisimli Olgularımızın  Değerlendirilmesi. Özçetin H, Ertürk H (Ed.ler): XX. Ulus Türk Oft Kong (1986) s 163. Bursa-Uludağ Üni Basımevi, 1989.

88. Ertürk H, İmamoğlu Ş, Özçetin H: “Euthyroid Graves” Oftalmopati. T Oft Gaz 20: 361, 1990.

89. Yücel AA, Özçetin H: Avrupa Yapımı Göziçi Lensleri Üzerine Bir İnceleme. Günalp i, Hasanreisoğlu B, Duman S ve ark (Ed.ler): TOD XXIV. Ulus Küong Bült (1990), Cilt 1, s 229, Ankara: Yıldırım Ofset Basımevi, 1990.

90. Özçetin H, Avcı R: Standart Radial Keratotomi ile Elde Ettiğimiz Sonuçlar. Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S ve ark. (Ed.ler): TOD XXIV. Ulus Kong Bült (1990), Cilt 1. S 460, Ankara: Yıldırım Ofset Basımevi, 1990.

91. Özçetin H: Psödofakos’da Refraksiyon.  Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S ve ark. (Ed.ler): X. Ulus Oft Kursu (Refraksiyon)  s 94, Ankara: Yıldırım  Basımevi, 1990.

92. Doğru M, Gelişken F, Gelişken Ö, Ertürk H, Özçetin H ve ark.: Lens Subluksasyon ve Luksasyonlu Olgularda Yaklaşımımız. Özçetin H, Ertürk H, Gelişken Ö (Ed.ler): XII. Kış Semp (IOL İmp ve Refr Cerr Semp). S.63 Bursa: F. Özkan Matbaacılık San, 1990.

93. Özçetin H: Radial Keratotomide Anatomik Komplikasyonlar. Özçetin H, Ertürk H, Gelişken Ö (ed.ler): XII. Kış Semp (IOL İmp ve Refr Cerr Semp). S.137. Bursa: F. Özkan Matbaacılık San, 1990.

94. Özçetin H: Arka Kamera GİL  İmplantasyon Tekniğimiz. XXV. Ulus Türk Oft Kong Bült (1991), Cilt I. S 29, İstanbul: 1991.

95. Özmen A, Ertürk H, Doğru M, Özçetin H, Karadeniz C: Heparinli Arka Kamara Lensleri ile İlk Sonuçlarımız. XXV. Ulus Türk ÜOft Kong Bült (1991), Cilt II, s.65, İstanbul: 1991.

96. Özçetin H, Doğru M: Rezidüel Miyopide Sekonder RK.  XXV. Ulus Türk ÜOft Kong Bült (1991), Cilt II, s 183, İstanbul: 1991.

97. Ertürk H, Özçetin H, Avcı R, Diclofenac sodium for prevention of surgically-induced miosis, Eur J Implant Ref Surg.,1991;3:55-57. 

98. Avcı R, Ertürk H, Özçetin H, The efffect of diclofenac sodium on postoperative inflammation, Eur J Implant Refract Surg., 1993;5:68-70.

99. Avcı R, Özçetin H, Oğurtanı C: Miyopik Hastalarda Miyopi Derecesi Aksiel Uzunluk ve Periferik Dejeneresanslar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.  Özçetin H, Ertürk H, Avcı R ve ark. (Ed.ler): TOD XVI  Ulus Kong (1992), Cilt II, s 674, Bursa: Ön-Mat

100. Gelişken Ö, Özçetin H, Doğru M, Retinal detacment after radial keratotomi, Bull Soc Belge Ophthalmol., 1993;249:63-65.

101. Özmen AT, Özçetin H, Doğru M, Karadenizli C: Refraktif Keratotomi Stratejimiz 3. Dönem (1990-1993) RK Sonuçlarımız. Andaç K, Menteş J, Yağcı A ve ark (Ed.ler) TOD XXVII. Ulus Kong Bült (1993), Cilt I. S 411, İzmir: Yeniyol Matbaası, 1994.

102. Özçetin H, Özmen AT, Çil A: Radial Keratotomide 43 Diyoptri Kriteri.  Andaç K, Menteş J, Yağcı A ve ark (Ed.ler) TOD XXVII. Ulus Kong Bült (1993), Cilt I. S 422, İzmir: Yeniyol Matbaası, 1994.

103. Özçetin H, Özmen AT, Doğru M: Radial Keratotomide 10. Yılımız. Andaç K, Menteş J, Yağcı A ve ark (Ed.ler): TOD XXVII. Ulus Kong Bült. (1993), Cilt I. S 426, İzmir: Yeniyol Matbaası, 1994.

104. Ertürk H, Özçetin H, Özmen A: Radial Keratotomi Olgularının Takibinde Komputerize Korneal Topografinin Yeri. Andaç K, Menteş J, Yağcı A ve ark (Ed.ler) TOD XXVII. Ulus Kong Bült (1993), Cilt I. S 452, İzmir: Yeniyol Matbaası, 1994.

105. Özçetin H: Refraksiyon Cerrahisi ve Kontakt Lenslerin Geleceği. XIV. Ulus Oft Kursu (Kontakt Lens Uygulamalı) s 221, Ankara: Tekışık A. Ş. Web Ofset, 1994.

106. Özpolat HT, Ertürk H, Avcı R, Yücel AA, Özçetin H, Retinitis pigmentozalı hastalarda katarakt cerrahisi, XXVIII Ulusal Türk Oft Kong. Bült.,Yeni İnan Matb.,Tekirdağ,1994,603-605


Associate Professor Tamer F. Yıldız;

1. Akin, T., U. Aykan, K. Karadayi, A. Aydin, T. F. Yildiz ve A. H. Bilge, “Capsulorhexis in White Cataract Using a Green-Light Endoillumination Probe”, Ophthalmic Surgery & Lasers Imaging, 38, 520-522 (2007).

2. Akin, T., U. Aykan, T. F. Yildiz, K. Karadayi ve A. H. Bilge, “Intraocular Lens Tilt and Decentration after Phacoemulsification Surgery in Patients With and Without Primary Open Angle Glaucoma”, Journal of Refractive Surgery, 24, 865 (2008)

3. Çiftçi, F., K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın ve Y. Yıldırım, “Süpüratif Kanalikülit Tedavisinde Küretaj, Punktoplasti ve Monokanaliküler Silikon Stent”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 34, 324-332 (2004).

4. Yıldız, T.F., T. Akın, K. Karadayı, D. Erşanlı, M. Ünal ve O. Gülecek, “Argon Laser Fotokoagülasyonun Santral Seröz Koriyoretinopatinin Prognozuna Etkisi”, MN Oftalmoloji, 11, 356-357 (2004).   

5. Karadayı, K., T. Akın, F. Çiftçi, T. F. Yıldız, H. Baloğlu ve A. H. Bilge, “Fako Cerrahisinde Ön Segment Görüşünü Azaltan Yoğun Gözyaşı Çökeltilerinin Yapay Gözyaşı Preparatlarıyla Giderilmesi”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 29-34 (2005).

6. Çiftçi, F., K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın, Y. Yıldırım ve O. Gülecek, “Hemifasyal Spazm ve Blefarospazm Tedavisinde Botulinum Toksin-A ile Kimyasal Denervasyonun Etkinliği”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 84-92 (2005).

7. Karadayı, K., F. Çiftçi, T. Akın, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Yapay Gözyaşı ile Refraksiyon Değişikliği”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 191-196 (2005).

8. Ünsal, U., T. F. Yıldız, T. Akın, K. Karadayı ve O. Gülecek, “Tek Taraflı Altıncı Sinir Paralizisinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 36, 503-507 (2006).

9. Çiftçi, F., V. Öztürk, T. Akın ve T. F. Yıldız, “Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklıklarında Silikon Entübasyonun Sorunları ve Çözümleri: 10 Yıllık Sonuçlar”, Yeditepe Tıp Dergisi, 1, 15-19 (2007).

10. Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Mavi Işık Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonrası Kontrast Duyarlılık Değişimleri”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 112-117 (2007).

11. Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Normal Tansiyonlu Glokom Olgularında Konfokal Tarayıcı Laser Oftalmoskopi Ölçümleri ve Görme Alanı İndisleri Arasındaki İlişki”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 17-22 (2007).

12. Akın, T., D. Erşanlı, T. F. Yıldız, Ş. Çavuş ve A. H. Bilge, “Vogt-Koyanagi-Harada Hastalığı: Komplet Tip Özelliklerini Gösteren Bir Olgu”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 234-237 (2007).

13. Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Konfokal Tarayıcı Lazer Oftalmoskopi Ölçümleri ve Görme Alanı İndisleri Arasındaki İlişki”,  Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 142-148 (2007).

14. Akın, T., D. Erşanlı, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Oküler Toksokariazis Olgusu”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 312-315 (2007).


Doctor Erdinç Usta;

1.Yazici B1, Usta E, Erturk H, Dilek K. Comparison of ambulatory blood pressure values in patients with glaucoma and ocular hypertension. Eye (Lond). 2003 Jul;17(5):593-8.


Doctor Sami Yılmaz

1. Öner Gelişken, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. Kronik Santral Seröz Koryoretinopati. Ret-Vit 2007;15:1-6

2. Canan Yılmaz, Sami Yılmaz, Derya Topuz, Mustafa Şahin Yüksek. Oküloplastik Cerrahide Anestezi Uygulamaları. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol- Special Topics 2011;4(4):23-8

3. Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Diabetik Retinopatide Cerrahi Tedavi. Ret-Vit 2012;20: Özel Sayı:56-60

4. Sami Yılmaz, Özgür Yalçınbayır, Remzi Avcı, Berkant Kaderli, Özgür Bülent Timuçin. Contribution of Multifocal Electroretinography and Optical Coherence Tomography in Predicting the Visual Prognosis of Rhegmatogenous Retinal Detachment. Turkiye Klinikler

5. Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Lens Yaralanmalarının Tedavisinde Pars Plana Vitrektomi. Turk J Ophthalmol 2013;43:51-4

6. Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Makula Ödeminin Cerrahi Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2013;6(1):140-44

7. Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Übeyt Ümit İnan, Berkant Kaderli, Mehmet Özgür Zengin, Ali Sarpkaya. İdiyopatik Epiretinal Membranı Olan Hastalarda Cerrahi Öncesi Optik Koherens Tomografi Bulguları ile Görsel Rehabilitasyon İlişkisinin Değerlendirilmesi. Turki

8. Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Diyabetik Makulopati Tedavisinde Lazer ve Kombine Tedavi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2014;7(2):63-6

9. Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin, Sami Yılmaz, Özgür Bülent Timuçin. Posterior Iris Fixation of the Iris-Claw Intraoculer Lens Implantation through Scleral    Tunnel Incision Am J Ophthalmol 2007;144:586-91

10. Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli, Melih Kurt, Özgür Yalçınbayır, Meral Yıldız, Ali Yücel. Long-term Outcomes of Pars Plana Vitrectomy without Internal Limiting Membrane Peeling for Optic Disc Pit Maculopathy. Eye 2013;27(12):135

11. Mehmet Özgür Zengin, Eyüp Karahan, Sami Yılmaz, Esat Çınar, İbrahim Tuncer, Cem Küçükerdönmez. Association of Choroidal Thickness with Eye Growth: A Cross-sectional Study of İndividuals Between 4 and 23 Years. Eye 2014;28(12);1482-7

12. Mehmet Ozgur Zengin, Esat Çınar, Eyyup Karahan, İbrahim Tuncer, Sami Yılmaz, Tolga Kocatürk, Cem Küçükerdönmez. Choroidal Thickness Changes in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome. Int Ophthalmol. 2015;35(4):513-7


Doctor Ayşegül Mavi Yıldız, FEBO, FICO, MRCSEd

1. Mavi A, Balcıoğlu N, Güven D. A Massive Suprachoroidal Hemorrhage at the last Stage of the Phacoemulsification Surgery and Treatment. Ret-Vit Special Topics 2011;19:44-47

2. Mavi A, Güven D, Üçgül C, Daruga İ. Evaluation of Patients who Underwent Scleral Fixated Intraocular Lens Implantation in Terms of Etiology and Prognosis. Glo-Kat 2011;6(2):111-114

3. Mavi A, Güven D, Balcıoğlu N. Outcomes of Laser Photocoagulation after Intravitreal Bevacizumab Injection for Type 1 Retinopathy of Prematurity. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2012;21(2): 84-88.

4. Güven D, Mavi A, Akarsu P, Atılgan CÜ. Treatment of Central Retinal Vein Occlusion in a Patient with Systemic Lupus Erythematosus and Hemosialysis by Bevacizumab. Ret-Vit 2012;20:70-73

5. Yıldız A, Mavi A, Güven D. Case Report: Familial Adenomatosis Polyposis Diagnose by Ophtalmologic Examination. Ret-Vit 2014;22(3):226-228

6. Demir M, Çınar S, Mavi A, Olgun A, Özcan D, Güven D. Comparison of the Short Term Effects of Bevacizumab and Ranibizumab on Diffuse Diabetic Macular Edema. Ret-Vit 2015; 23(2):124-128

7. Demir M, Mavi A, Güven D, Demir A, Şendül Y. Comparison of Results of Intravitreal Ranibizumab Injection for Diabetic Macular Edema in Phakic and Pseudophakic Eyes for Short Period. Ret-Vit 2015; 23(2);129-132

8. Mavi Yıldız A, Olgun A, Dirim AB, Yıldız AA, Güven D. Johanson Blizzard Syndrome. The Medical Bulletin of Şişli Etfal Hospital 2015; 49(3):224-227

9. Mavi Yıldız A, Güven D, Yıldız AA, Demir M, Olgun A. Effect of Serum 25 Hydroxy Vitamin D Level on Macular Edema in Patients with Nonproliferative Diabetic Retinopathy. Ret-Vit 2016; 24(1)

10. Yıldız AA, Mavi Yıldız A, Acar ZA, Güven D, Olgun A, Şendül S. Long Term Transneuronal Retrograde Degeneration of the Retinal Ganglion Cells in Patients with Cerebral Infarction. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2016;25(3):164-73

11. Şendül SY, Dirim B, Yıldız A, Demir M, Çağatay HH, Mavi A, Acar Z, Güven D. The Efficiency of  'Double Probing' in Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction. Merit Research Journal of medicine and Medical Sciences 2014; 2(8);152-157.

12. Mavi Yıldız A, Güven D, Yıldız AA, Şendül SY, Üke SÜ, Erol RS. Does Vitamin D Level Effect the Response to Intravitreal Ranibizumab Therapy for Diabetic Macular Edema? Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Science 2015; 4(3): 102-109

13. Güven D, Çınar S, Demir M. Üke Uzun S, Mavi Yıldız A, Baraç Y. Anatomical and Functional Results After Different Treatment Modalities in Serous Macular Detachment Accompanying Diabetic Macular Edema. Eur J Ophthalmol 2015; 25(3)

14. Olgun A, Mavi Yıldız A, Tiryaki Demir S, Kavadarlı I, Dirim AB, Demir M, Şendül SY, Güven D. Metastatic Intraorbital Mass Imitating Preseptal Cellulitis. Medical Network Ophthalmology 2016;23(3): 193-195

15. Sendul SY, Mavi Yildiz A, Dirim B, Kacar H, Yildiz AA, Demir AG, Karapapak M, Guven D. Comparison of 3 Different Techniques on the Movement of the Implants After Evisceration. J Craniofac Surg. 2019 May 30. doi: 10.1097/SCS.0000000000005584. [Epub ahead of print]